maanantaina, huhtikuuta 02, 2007

Move tuomittiin

Move Networks Oy:n kolme perustajaa ja omistajaa tuomittiin 30.3.2007 rahankeräysrikoksesta ja markkinointirikoksesta Turun käräjäoikeudessa. Lisäksi yksi henkilö sai tuomion avunannosta rahankeräysrikokseen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta kyseessä on merkittävä ennakkotapaus verkostomarkkinoinnin kannalta. Koko käräjäoikeuden ratkaisun voi lukea tältä sivulta.

Vastaajat

Rikosasioissa vastaajana ovat aina luonnolliset henkilöt, joita pidetään vastuullisina rikoksesta epäillystä toiminnasta. Yritystä ei rikoksesta voi epäillä tai syyttää, mutta myös yritystoiminnassa rikoksella syntyneet tuotot menetetään valtiolle.

Moven tapauksessa syytettyinä olivat yrityksen kolme omistajaa ja sen toiminnan pääasiallista pyörittäjää sekä yksi Moven järjestelmien kehittämiseen alkuvaiheessa osallistunut henkilö, jota syytettiin avunannosta rahankeräysrikokseen.

Rekisterimerkintärikos

Syyttäjän ajama, verkostomarkkinointiin sinänsä täysin liittymätön, yrityksen perustamista ja osakepääoman maksamista koskeva rekisterimerkintärikossyyte hylättiin. Käräjäoikeuden mielestä väärin päivätty tilintarkastajien vakuutus sekä osakepääomaa liittyvien merkintöjen puuttuminen yrityksen kirjanpidosta eivät riittäneet rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen.

Markkinointirikos

Markkinointirikoksen tunnusmerkistö täyttyi käräjäoikeuden ratkaisun mukaan siinä, että yrityksen toimintaa oli markkinoitu edustajaksi värvättäville kaupankäyntinä ja ansaintamahdollisuutena. Tosiasiassa toimintaan liittyneiden tulot olivat tulleet pääosin uusien edustajien maksamista maksuista. Samalla koko ajan oli pyritty pitämään yllä mielikuvaa suuria summia ansaitsevista edustajista kertomatta tarkemmin, mistä tulot syntyvät.
Viikottaisissa info-tilaisuuksissa ja suurissa hurmoshenkisissä Event-tapahtumissa mielikuvaa ansaintamahdollisuuksista oli pidetty yllä palkitsemalla hyvin ansaitsevia edustajia mainitsematta mitään näiden asemasta organisaatiosta ja markkinoiden kyllästymisestä edustajien määrän kasvaessa.
Käräjäoikeus katsoi, että yrityksen perustajat ovat vastuussa yrityksen markkinointitoiminnasta siitä huolimatta, että he eivät ole jokaisessa markkinointitilaisuudessa läsnä. Aiemmin verkostomarkkinointiyrityksiä on tuomittu markkinaoikeudessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella uhkasakkoihin. Käräjäoikeuden tuomio on ennakkopäätös sikäli, että siinä katsottiin verkostomarkkinointiyrityksen vastuuhenkilöiden vastaavan myös rikosoikeudessa siitä, mikäli toiminnasta on annettu kohderyhmän kannalta harhaanjohtavia tai valheellisia tietoja.

Rahankeräysrikos

Käräjäoikeuden ratkaisu rahankeräysrikoksen osalta on tuomion merkittävin osuus. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että Move Networks Oy:n toimintaan liittyvien edustajien on organisaatiota rakentaakseen täytynyt käytännössä ostaa 999 euron hintainen kampanjatuotepaketti. Mikäli toimintaan on ylipäätään ollut mahdollista päästä ostamalla tai myymällä muita tuotteita, käräjäoikeuden mukaan tuomitut ovat myöntäneet, että kampanjatuotepaketti on ollut "helppo tapa" päästä "franchise-edustajaksi".

Kampanjatuotepaketin 999 euron hinnalle ostaja on saanut tietyn verran tuotteita. Erityisen merkittävää on, että käräjäoikeuden ratkaisun mukaan mitä tahansa konkreettista vastiketta ei kuitenkaan voida pitää riittävänä:
Verkostomarkkinointi on sinänsä laillinen tapa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja. Toimintaan mukaan liittyviltä ei kuitenkaan saa vaatia vastikkeettomia maksuja eivätkä toimintaan osallistuvan edustajan ansaintamahdollisuudet saa osaksikaan muodostua maksuista, jotka myöhemmin mukaan liittyvät edustajat maksavat vastikkeetta liittymisestään, vaan provision tulee perustua tuotteiden ja palvelujen myyntiin.
[V]astaajat toiminnan suunnittelu- ja alkuvaiheessa lähettämissään sähköpostiviesteissä ja alustavassa kirjallisessa suunnitelmassaan keväällä 2005 ovat laskeneet, että yhtiölle koko kampanjatuotepaketista aiheutuvat hankintamenot ovat vain 190 -200 euroa.
Paketin sisältämän polkupyörän sisäänostohinta oli yritykselle noin 100 euroa, ja käräjäoikeus arvioi, että sen markkina-arvo on näin korkeintaan 300 euroa. Edustajasalkku sisältöineen oli käräjäoikeuden mielestä markkina-arvoltaan korkeintaan 100 euroa.

Syytettyjen pakettiin sisältyneistä tuotenäytteistäkään esittämää arviota oikeus ei pitänyt uskottavana. Move magazine -lehteä, jota paketin väitettiin sisältävän 300 euron edestä, käräjäoikeus piti selkeästi yrityksen omana markkinointimateriaalina, jonka valmistuskustannukset yrityksen tulee itse kantaa. Lehden oli lisäksi sen numeroissa todettu olevan "franchise-edustajille" ilmainen.

Tämän vuoksi käräjäoikeus arvioi paketin markkina-arvon olleen maksimissaan 450 euroa, jolloin paketin hinnasta noin 550 euroa on ollut vastikkeetonta suoritusta, eräänlainen osallistumismaksu. Ajanjaksolla, jota syyte käsitteli, tuotepaketteja oli myyty 748 127,13 euron edestä. Tästä summasta käräjäoikeuden arvion mukaan 410 000 euroa on ollut vastikkeetonta rikoksella saatua hyötyä.

Vaikka yritys onkin harjoittanut myös muuta kaupankäyntiä ja pyrkinyt muun kaupan osuutta toiminnastaan lisäämään, sen toiminnassa oli näin tapahtunut rahankeräysrikos. Toimintaan osallistuneen on tullut käytännössä maksaa vastikkeeton 550 euron suuruinen maksu, jonka vastikkeeksi on saanut lähinnä oikeuden osuuteen muiden toimintaan liittyvien maksamista vastaavista maksuista. Kyseessä on ketjukirjeeseen rinnastettavalla tavalla toimeenpantu laiton rahankeräys, pyramidipeli. Edelleen tällä laittomalla rahankeräyksellä on ollut pääpaino yrityksen toiminnassa: kampanjapakettien ja edustajasalkkujen osuus yrityksen myynnistä oli 96 %.

Rangaistukset ja menettämisseuraamukset

Tekoaikana voimassa olleen rahankeräyslain rangaistukset rahankeräysrikoksesta ovat varsin vähäiset. Rangaistuksena syytetyt tuomittiin kukin 70 päiväsakkoon. Avunannosta syytetty jätettiin rangaistukseen tuomitsematta, sillä hänen tekonsa oli vähäinen ja hän oli pyrkinyt auttamaan asian selvittämistä.

Käräjäoikeus katsoi kahden syytetyistä osallistuneen yrityksen palkkiojärjestelmään ja saaneen näin tuloja laittomasta rahankeräyksestä. Heidät tuomittiin menettämään käräjäoikeuden arvioima palkkioiden suuruus, 30 000 euroa rikoksella saatuna hyötynä. Koska nyt rikoksista tuomitut henkilöt omistavat yhdessä koko yrityksen, syyttäjä ei ollut erikseen vaatinut rikoksella saadun hyödyn menettämistä siltä osin kuin se on yrityksen hallussa.

Jostakin syystä käräjäoikeus muutoin hyvin perustellussa tuomiossaan ratkaisi menettämisseuraamuksen niin, että ainoastaan tuomittujen suoraan toiminnasta saamat tulot tuomittiin menetetyiksi valtiolle. Näin suurin osa käräjäoikeuden rikoksella saaduksi hyödyksi katsomasta 410 000 eurosta jäi näin toistaiseksi vielä valtiolle menettämättä, vaikka rikoslaissa hyvin selkeästi säädetään, että hyöty on tuomittava siltä, joka sen on saanut.

Jatko

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja tuomitut ovat jo ilmoittaneet valittavansa tuomiosta hovioikeuteen. Näin tekee varsin todennäköisesti myös syyttäjä menettämisseuraamusta koskevan erikoisen ratkaisun vuoksi.

Lähiaikoina selviää myös se, suoritetaanko rikostutkinta myös muilta kuin nyt käsitellyn syytteen koskemalta ajanjaksolta ja/tai muiden toimintaan osallistuneiden henkilöiden osalta. Käytännössä kaikkia käräjäoikeuden tuomitsemaan toimintaan osallistuneita ja siitä tuloja saaneita voidaan epäillä ja syyttää samasta rikoksesta. Ennakkotapauksen perusteella, koska toimintaan osallistuneet eivät ole sen toimeenpanijoita, kyseeseen tulee lievä rahankeräysrikos, josta seurauksena on sakkorangaistus ja rikoksella saadun hyödyn menettäminen valtiolle.

Moven kampanjatuotepaketin syytteiden käsittelemänä aikana ostaneiden on myös mahdollista vaatia vahingonkorvauskanteella oman ostoksensa vastikkeetonta osuutta takaisin yritykseltä. Koska yksittäisen paketin ostaneen menetys on verrattain pieni, nähtäväksi jää, nostaako kukaan tällaista kannetta.

Lisäksi on hieman epäselvää, milloin paketin ostanut pitäisi katsoa pikemminkin rikoksen uhriksi kuin rikolliseen toimintaan osallistuneeksi. Järkevä rajaus tuntuisi olevan siinä, onko paketin ostanut saanut tuloja nyt käräjäoikeuden rahankeräyslain vastaiseksi katsomasta toiminnasta.

Käräjäoikeuden ratkaisu on varsin merkittävä ennakkotapaus, koska se linjaa kysymystä siitä, mitä voidaan pitää riittävänä vastikkeena tai vastasuorituksena järjestelmässä, jossa jonkin tuotteen ostaminen oikeuttaa saamaan tuloja toisten tehdessä vastaavanlaisen ostoksen.

Myös muiden verkostomarkkinointiyritysten toimintatavat ja palkkiojärjestelmät voivat tulla tarkemman tarkastelun alaisiksi, ja poliisin ja muiden viranomaisten on entistä helpompi puuttua tämänkaltaiseen toimintaan.

Uutisia:
Helsingin Sanomat: Verkkokaupan perustajille sakkoja pyramidivedätyksestä
Talous-Sanomat: Verkkokauppahuijareille rapsahti sakkoja
Turun Sanomat: Verkkokaupan perustajille sakkoja laittomasta keräyksestä
MTV3: Verkostomarkkinointibisnes tuomittiin sakkoihin

Muut linkit:
Petteri Haipola: Moven johtajien saamat tuomiot
Turun käräjäoikeuden ratkaisu

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Voisit vähän tarkentaa sanamuotoa alussa. Neljännen henkilön tekoa pidettiin avunantona mutta rangaistus jätettiin tuomitsematta.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Satakunta/1194611535382/artikkeli/hovioikeus+kumosi+move-johtajien+tuomiot.html