torstaina, elokuuta 31, 2006

Move vastaa - Osa 1

Move Networks Oy on 31.8.2006 vastannut sille esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on jaettu kolmeen eri kirjoitukseen tällä sivustolla. Kursiivilla kirjoitettu teksti on kysymys, tavallinen teksti Moven vastaus. Kiitokset Movelle vastauksista!

Kehotamme lukijoita lukemaan huolellisesti sekä kysymykset että vastaukset ja pohtimaan molempia.


Hyvät Move Networks Oy:n edustajat


Ohessa on joukko yrityksenne toimintaa koskevia kysymyksiä, jotka ovat herättäneet keskustelua. Tarkoituksemme on yksinomaan saada kertakaikkinen selvyys kysymysten kohteena oleviin seikkoihin kaikenlaisen spekulaation, epäselvyyden ja turhan kädenväännön lopettamiseksi.

Tiedämme molemmat, että keskustelu tämän asian ympärillä ei koskaan lopu. Kysymyksissä on useita sellaisia, joihin vastaaminen ei ole joko keskeneräisyyden tai liikesalaisuuksien takia mahdollista. Vastaan ohessa niihin joihin se on mahdollista.

Tämän vuoksi aiemmin sovitun mukaisesti pyydämme teitä vastaamaan tarkoin jokaiseen kysymykseen ja huolehtimaan erityisesti siitä, että vastauksessanne vastataan nimenomaan esitettyyn kysymykseen. Pyydämme teiltä avoimuutta ja kärsivällisyyttä kirjoittaa perusteluja niihin vastauksiin, joihin on ilmeistä, että perustelut ovat tarpeen vastauksen ymmärtämisen tai uskottavuuden edellytyksenä. Luonnollisesti mitä tarkemmat ja avoimemmat vastauksenne ovat, sitä selkeämmin kaikki epäselvyys hälvenee ja väliin suureksi paisunut keskustelu yrityksenne toiminnasta siltä osin pääsee laantumaan.

Pyydämme teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen niin, että sekä kysymys että vastaus ovat yhtä aikaa nähtävillä, ja toimittamaan vastauksenne osoitteeseen mikkopa@hotmail.com. Ilmoittakaa lisäksi, kuka tai ketkä yrityksenne puolesta ovat kyselyyn vastanneet. Koska kysymykset ovat valtaosin hyvin yksinkertaisia, toivomme teidän vastaavan viikon kuluessa.

[Kysymyksiin on ilmeisesti vastannut Moven toimitusjohtaja.]


1. Move Networks Oy:ä koskevat rikosepäilyt ja kuluttajansuojakysymykset

1.1 Rahankeräysrikosepäily

(a) 29.9.2005 päivätyssä Moven edustajille suunnatussa tiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Mikäli edustajaksi haluava henkilö haluaa kasvattaa liiketoimintaansa siten, että kouluttaa/auttaa uusia edustajia toimimaan myynnissä ja saamaan myös osuuden näiden tuomasta tuoteliikevaihdosta, tulee edustajan ostaa itselleen kulloinkin voimassa oleva kampanjatuotepaketti.”

Miten perustelette sen, että Moven (organisaatiota rakentavaksi) edustajaksi pääseminen on edellyttänyt 999 euron hintaisen, mm. polkupyörän, lehtiön ja pinssin sisältävän paketin ostamista emoyritykseltä? Mitä tarkoitusta tämä edellytys palvelee, ellei sen pyrkimys ole saada aikaan pyramidipeli tai sen kaltainen järjestelmä, jossa käytännössä uudet toimintaan mukaan värvätyt maksavat toimintaan liittymisestä värvääjilleen?

Kysymys perustuu epäilykseen rahankeräysrikoksesta. Käytännössä rahankeräysrikos tarkoittaa sitä, että meitä epäillään laittomasta rahankeräyksestä. Käytännössä laiton rahankeräys tarkoittaa sitä että harjoittaa rahankeräystä ilman lupaa. Rahankeräys laki sanoo: Rahankeräyksellä tarkoitetaan tässä laissa toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään VASTIKEETTA RAHAA. Vastikkeena ei pidetä merkkiä, tarraa tai muuta keräyksen tai sen toimeenpanijan tunnusta, jolla on vähäinen taloudellinen arvo taikka jonka arvo suhteessa lahjoitukseen on alhainen. (5.8.1983/681).

Moven tapauksessa tämä ei voi toteutua koska myymämme kampanjatuote on selvästi vastikkeellinen. Tuotepaketin sisältö on huomattavasti laajempi kuin mitä provosoivasti kysymyksessänne esitätte. Pystymme aukottomasti todistamaan, että tuotteet ovat markkinaehtoisesti hinnoiteltuja. Muu lopputulos olisi vanhan rahankeräyslain 2§ laajentavaa tulkintaa, joka on rikosoikeudessa kielletty. Annetaan kuitenkin tuomioistuimen päättää tämä asia, jotta siihen saadaan kerralla täydellinen ratkaisu.

(b) Moven provisiojärjestelmän eri versioiden perusteella Move Networksin uusille edustajille tarjoaman 999 euron hintaisen aloitus-/kampanja-/tutustumistuotepaketin myynnistä, käytännössä siis paketin myyntikatteesta, on maksettu ja yhä maksetaan kahdelle paketin myyjälle 100 euron suuruinen palkkio sekä, sikäli kuin nämä provisiot ovat muiden sääntöjen
perusteella tulleet maksuun, 30 euroa jokaiselle tasolle uuden edustajan ylälinjassa (kaikki sis. alv). Pitääkö tämä paikkansa? Minkä suuruiset palkkiot Moven/S2E:n tarjoamista nk. tutustumistuotepaketeista tällä hetkellä maksetaan paketin myyjille ja paketin ostajan ns. ylälinjalle?

Verkostomarkkinoinnin lähtökohta on, että kaikesta myynnistä maksetaan palkkio niin myyjälle kuin verkostoonkin.

(c) Em. 29.9.2005 päivätyssä tiedotteessa todetaan myös seuraavaa:

”Eli WGI:n tapauksessa syyte ja tuomio tuli siitä, että edustajille
maksettiin korvausta uusien edustajien värväämisestä. Move Networksillä ei tällaista korvausjärjestelmää ole.”Edustajalle ei makseta korvausta siitä, että hän hankkii uuden edustajan alleen. Korvausta maksetaan ainoastaan kampanjatuotteen myymisestä [...].”

Ennen poliisitutkinnan uutisointia mediassa 29.9.2005 Moven uusille edustajille jakamissa 99 ja 999 euron suuruisissa laskuissa selityksenä oli mainittu hintoja vastaavasti ”Myyntiedustaja – Lisenssi” ja ”Franchise Edustaja –Lisenssi”. Samoin edustussopimuksessa puhuttiin nimenomaan lisenssistä. Myös samaisessa tiedotteessa kuvataan Moven 999 euron hintaisen paketin sisältävän muun ohella myös ”liiketoimintakonseptin”.

Eikö 999 euron hintaisen ostoksen kohteena ole siis ollut lisenssi tai liiketoimintakonsepti, jonka ohessa on toimitettu kampanjatuotepaketti?

Viittaan edelliseen vastaukseen.

(d) Edelleen Moven organisaatioon rekisteröityneille (eli ”paikan
varanneille”) on heidän kertomansa mukaan kesällä ja syksyllä 2005 lähetetty sähköpostiviesti, jossa todetaan mm. seuraavaa:

”Provisiota saadaksesi tarvitset viisi henkilökohtaista asiakasta
(sähkö/gsm) ja franchise-edustajalisenssin. Mukana saat myös kampanjatuotteen.” ”Voit maksaa franchise-edustajalisenssin myös osissa alkaen 50€/kk. Lisätietoja saat henkilöiltä, joilta kuulit MOVEsta.” ”HUOM! Kannattaa muistaa, että franchise-lisenssi kampanjatuotteineen ovat myös verovähennyskelpoisia, kuten kaikki muutkin liiketoiminnastasi koituneet kulut.”
”Ansaitset myös jokaisesta omasta sponsoroinnista 100€ eli aina kun oma kontaktisi ryhtyy franchise-edustajaksi.”
”Kun sinulla on molemmissa linjoissa yksi franchise-edustaja, nouset tasolle Team Builder. Tämä on hyvä ensimmäinen tavoite, sillä mikäli olet sponsoroinut molemmat edustajat, olet ansainnut n. 400€ ja tehtäväsi on auttaa organisaatiotasi samanlaiseen alkuun.”
”Team Builderinä saat pitää itse lyhytesitelmiä ja olet oikeutettu saamaan Helper-Bonuksia, 100€ aina kun joku ryhtyy franchise-edustajaksi sinun esittelysi ansiosta.”

Väitättekö, ettei näissä esityksissä kuvata lisenssimaksun lisäksi nimenomaan tapaa, jolla edustaja saa korvausta siitä, että hän hankkii uuden tai uusia edustajia organisaatioonsa?

Voisitko kertoa keneltä tällainen viesti on lähtenyt.

(e) Kuvitellaan tilanne, että yritys edellyttäisi edustajakseen ryhtyvältä 100 euron hintaisen paketin ostamista. Edustaja saisi tämän jälkeen 10 euroa jokaisen alapuolelleen liittyvän edustajan vastaavasta ostoksesta 10 euroa sanokaamme yhdeksänteen tasoon asti. Paketin sisältö olisi kaksi paperiliitintä kirjekuoressa.

Eikö teidän mielestänne tämä toiminta vastaisi Hallituksen esityksen 102/2005 uudeksi rahankeräyslaiksi sisältämää kuvausta pyramidipeleistä, joissa edustajien värväämisestä maksetaan palkkiota, jonka edelleen käytännössä maksaa värvättävä itse ja toiminta näin täyttäisi vanhan rahankeräyslain 3 §:n 2 momentissa määritellyn ketjukirjeellä tai sitä vastaavalla tavalla toimeenpannun ja uuden rahankeräyslain 9 §:ssä määritellyn pyramidipelinä toimeenpannun kielletyn rahankeräyksen tunnusmerkit? Pitäisittekö tätä toimintaa eettisesti ja hyvän tavan kannalta epäilyttävänä? Mikäli pitäisitte tällaista toimintaa jossakin suhteessa arveluttavana, mikä mielestänne olisi riittävä vastike, jotta toiminta teistä ei olisi lain hengen, hyvän liiketoimintatavan kannalta ja moraalisessa katsannossa arveluttavaa, vai pitäisikö toimintaa muuttaa jollakin muulla tavalla? Vaikka ette kenties koe olevanne täysin päteviä arvioimaan kysymystä erityisesti laillisuusnäkökulmasta, pyydämme teitä silti vastaamaan näihin kysymyksiin ja kertomaan oman kantanne.

Esittämäsi hypoteettinen kuvio mitä todennäköisemmin johtaisi tukintaan. Vastikkeen suuruutta en pysty arvioimaan, mutta äkkiseltään kuulostaa siltä, että suorituksen ja vastasuorituksen arvo eivät tässä tapauksessa kohtaa.

1.2 Markkinointirikosepäily

Mikä on Move Networks Oy:öön kohdistuvan markkinointirikosepäilyn peruste? Liittyykö epäily esimerkiksi tuotteista tai palveluista markkinoitaessa annettuihin tietoihin, liiketoimintaa esitellessä esitettyihin väitteisiin tai kuluttajansuojalain säädösten noudattamiseen? Onko rikosepäily nähdäksenne perusteeton ja minkä vuoksi?

Esitukintamateriaalissa ei puhuta aiheesta mitään. En tiedä, mitä kantaa syyttäjä hakee. Annetaan tuomioistuimen päättää tämä asia, jotta siihen saadaan kerralla täydellinen ratkaisu. Luonnollisesti rikosepäily on perusteeton. Jo Move:n säännöt kieltävät virheellisen tiedon levittämisen.

1.3 Rekisterimerkintärikosepäily

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman Move Networksia koskevassa reportaasissa yritykseen kohdistuvan rekisterimerkintärikosepäilyn perusteeksi mainittiin yhtiötä perustettaessa väärin ilmoitettu osakepääoma. Tiedot osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä ja taseista ovat julkisia. Paljonko Move Networks Oy:n osakepääoma oli yritystä perustettaessa? Maksettiinko osakepääoma rahana vai sisälsikö se apporttiomaisuutta? Maksettiinko osakepääoma ajallaan ja oikeansuuruisena? Onko rikosepäily nähdäksenne perusteeton ja minkä vuoksi?

Osakepääoma on 8000€. Osakepääoma maksettiin rahana ja ajallaan. Rikosepäily on perusteeton.

1.4 Movea koskeva poliisitutkinta ja esitetyt väitteet

(a) Move Networksiä koskeva poliisitutkinta päättyi helmikuussa 2006 ja siinä nousi epäily kolmesta eri rikoksesta. Eri keskusteluissa erityisesti syksyllä 2005 on väitetty lähes koko poliisitutkinnan ajan, että tutkinta on päättynyt tuloksettomana tai että siinä ei ole noussut rikosepäilyä. Näiden tietojenväitettiin olevan peräisin Moven ”ylälinjasta” ja jopa toimitusjohtajalta. Onko Move levittänyt tällaisia tietoja? Lopetettiinko tutkinta jossakin vaiheessa tai ilmoittiko tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lönnroth, ettei tutkinnassa ole ilmennyt mitään rikosepäilyn aihetta ja sitä ei näin jatketa?

Tutkinnan johtaja Lönnroth ilmoitti puhelinkeskustelussa, että tutkinta on päättynyt ja mitään syytä asian jatkamiselle ei löytynyt. Samaisessa keskustelussa tutkinnanjohtaja ilmoitti toimittaneensa materiaalin Jouni Laiholle. Pian tämän jälkeen kävi ilmi, että Jouni Laihon vaati tutkinnan jatkamista. Tämä kaikki on myös esitutkintamateriaalissa dokumentoitu. Huomionarvoista on että rikostutkinnan päättyessä tukinnanjohtaja kirjoittaa niin sanotun ”rikoksen teonkuvauksen”, eli mikä ja miten. Move:n rikostutkintamateriaalissa ei tällaista teonkuvausta ole. Tämän kaiken olemme luonnollisesti kentälle uutisoineet. Se miten asia on sen jälkeen keskusteluissa levinnyt ei ole meistä kiinni. Muistathan, että kuka tahansa voi esiintyä ”ylälinjana” sitä kuitenkaan olematta. Myös omalla nimelläni on lukuisia kirjoituksia, joita en kuitenkaan ole kirjoittanut.

(b) Eri keskusteluista ja Moven omista tiedotteista on saanut sen käsityksen, että yritys on pyrkinyt kaikin keinoin nopeuttamaan poliisitutkintaa, jotta se saataisiin pikaisesti päätökseen. Miksi Move Networks kuitenkin tammikuussa 2006 pyysi ja sai poliisilta tutkintaan lisäaikaa?

Emme ole pyytäneet lisäaikaa tutkinnalle, olemme pyytäneet lisäaikaa vastineen antamiselle, joka oli alunperin 9-päivää. Ymmärrät varmasti, että yhdeksässä päivässä ei anneta vastinetta satojen sivujen tutkinnalle. Pyrimme siihen, että syyttäjä olisi saanut harkintansa valmiiksi jo ennen kesää. Ymmärrät varmasti, että mitä pidemmälle asia venyy, sitä enemmän siitä on meille haittaa.

(c) Hallituksen esityksessä 102/2005 uudeksi rahankeräyslaiksi kuvataan pyramidipelejä myös seuraavin sanoin:

”Ominaista näille toiminnoille on se, että niissä käytetään julkisuuden henkilöiden nimiä apuna markkinoinnissa ilman heidän suostumustaan. Myös viranomaisten kannanottoja pyritään vääristelemään ja esimerkiksi erilaisilla internetin keskustelupalstoilla esitetään hyvin aggressiivisesti kannanottoja toiminnan laillisuuden puolesta.”

Move Networks on omassa tiedotteessaan 9.8.2006 todennut seuraavaa:

”Lopuksi on siis todettava, että sama taho (sisäasiainministeriö), joka teki tutkintapyynnön toteaa omassa lausunnossaan, ettei toiminnassamme ole mitään laitonta.”

Sisäasiainministeriö ei ole lausunnossaan todennut Move Networksin / MMC:n toiminnan olevan laillista. Päinvastoin, Sisäasiainministeriön 8.8.2006 päiväämän lausunnon viimeinen kappale kuuluu:

”[J]os liiketoimintaan mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai
voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muuna kerta- tai toistuvaissuorituksina, toiminta saattaa olla rahankeräyslain 9 §:n mukaan kiellettyä.”

Eikö mielestänne ole valheellista väittää, että Sisäasiainministeriön mukaan Moven / MMC:n toiminnassa ei ole mitään laitonta?

Laiho on samaisessa lausunnossaan todennut myös: Pyydettynä lausuntonaan sisäministeriö toteaa, että liiketoimintakuvauksen perusteella kuvatussa ei ole rahankeräyslain 3§:ssä tarkoitettu rahankeräystoiminta, jolla tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa.” Lisäksi lanaamasi lause alkaa sanalla ”jos”. MOVE/MMC- liiketoimintaan tuo lause ei liity, sillä ansainta perustuu tavarakauppaan.

(d) Move Networks Oy:n hallituksen jäsen on lähettänyt useille keskustelupalstoilla Move Networks Oy:n toiminnasta keskustelleille ja yhteistyökumppaneihin yhteyttä ottaneille henkilöille sähköpostiviestejä, joiden mukaan näistä henkilöistä on tehty tai ollaan seuraavana päivänä tekemässä rikosilmoitus tai tutkintapyyntö liiketoiminnan häirinnästä, vahingonteosta ja/tai kunnianloukkauksesta. Onko tällaisia rikosilmoituksia tai tutkintapyyntöjä tehty? Missä toiminnassa tarkalleen ottaen näiden väitettyjen rikosten tunnusmerkistö on mielestänne täyttynyt? Uskotteko, että tällaiset viestit koetaan pikemminkin turhaksi uhkailuksi kuin mielekkääksi tavaksi vastata liiketoimintaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja kysymyksiin?

Tiedät itsekin, että asia on viety eteenpäin. Antaa poliisin tutkivana viranomaisena tehdä päätös, viedäänkö asiaa eteenpäin. Minulla on asiasta oma näkemykseni niin kuin sinullakin.

(e) Useissa keskusteluissa Move Networksin edustajat ovat väittäneet, että yrityksenne johdon sanomaa on vääristelty mediassa eri tavoin. Pitääkö tämä paikkansa? Millä tavoin tämä vääristely on tapahtunut?

Vääristelyä isompi ongelma on se, että emme ole päässeet esittämään omaa näkemystämme asioista. Vääriä väittämiä vastaan on olemassa julkisensananlautakunta, joka tehkööt omat päätöksensä.

1.5 Kuluttajansuojakysymykset

(a) Move Networks Oy ei ole enää maaliskuun 2006 jälkeen suostunut purkamaan kampanjapakettien kauppoja ostajan vedotessa kuluttajansuojalain 6 luvun säädöksiin kotimyyntiasiakirjasta. Tämän vuoksi Moven toiminnasta on tehty yli 20 valitusta Kuluttajavalituslautakunnalle. Moven oma selitys tälle toiminnalle on vaihdellut. Joillekin on kerrottu, että kampanjapaketin kaupassa on ollut kyseessä etämyynti; joskus on sanottu, ettei kotimyyntiasiakirjaa tarvitse kotimyynnissäkään toimittaa; toisille taas on päinvastoin väitetty, että kyseessä on yritysten välinen kauppa. Moforus-luotosta on edelleen väitetty, että sen voi perua ainoastaan 14 vuorokauden aikana luoton ottamisesta.

Paketin sisällön ja polkupyörän suuren roolin vuoksi paketti on selkeästi ostettu pääosin muuta kuin elinkeinotoimintaa varten, ja kauppaa tulisi tällöin ainakin Kuluttajaviraston kotimyyntiä koskevan ohjeistuksen mukaan pitää kuluttajakauppana. Ohjeen mukaan kuluttajansuojalain valmistelussa on myös ”ansaintamahdollisuuden sisältävän” paketin kauppaa pidetty kuluttajakauppana, kun ostajana on yksityishenkilö. Useimmissa verkostomarkkinointitapauksissa näin selkeästi on, koska aloittava edustaja ei ole tehnyt ostosta yrityksensä nimissä – yritystä ei usein ole edes vielä ollut olemassa. Koska paketin markkinointi on poikkeuksetta tapahtunut osin henkilökohtaisesti verkostomarkkinoinnin keinoin, kyseessä ei voi olla etämyynti vaan kotimyynti. Tällöin myös kaupan rahoittamiseksi otettu, myyjän puolelta tarjottu luotto peruuntuu ilman eri ilmoitusta tai kustannuksia kaupan peruuntuessa.

Minkä vuoksi Move Networks ei enää pura tehtyjä kampanjapakettikauppoja sekä niiden rahoittamiseksi tehtyjä myyjän puolelta tarjottuja luottoja, kun ostaja vetoaa kuluttajansuojalain 6 luvun säädöksiin? Miksi Move Networks ei toimita pakettien ostajille Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotimyyntiasiakirjaa?

1. Kysymyksessä on kahden elinkeinonharjoittajan välinen kauppa, joka käy selkeästi ilmi sopimusehdoista.
2. Kotimyyntiasiakirja toimitetaan kun kyseessä on yrityksen ja yksityisen välinen kauppa –näin meilläkin toimitaan.
3. Moforus Oy on yksityislainoja, ei ostoluottoja tarjoava yritys.

Koska Suomessa on kuluttajavalituslautakunta, niin annetaan heidän kuitenkin tehdä päätöksensä asiassa. On totta, että valituksia on tehty, joten aika näyttää mikä on heidän kantansa.

(b) S2E Storen toimitusehdoissa todetaan:

”Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten.” ”Tuotteen määrää, lajia ja/tai toimituksen viivästymistä koskevat reklamaatiot on tehtävä 14 (neljäntoista) vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta.”

Kuluttajansuojalain säädösten mukainen 14 vuorokauden peruutusaika lasketaan siitä, kun tavara on tullut perille ostajalle. Miksi toimitusehdoissanne peruutusaika lasketaan siitä, kun tavara on luovutettu rahdinkuljettajalle?

Pitää paikkansa. Olemme asian korjanneet huomattuamme toimineemme vanhan lainsäädännön mukaisesti. Haluan myös kiittää sinua ja Mursista sitä, että sivuillamme mahdollisesti olleet virheet tulee korjattua.

(c) S2E Travel ilmoitti touko-kesäkuussa 2006 sivustollaan olevansa myymiensä matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä. Valmismatkalain mukaan kumpikin näistä edellyttää, että S2E Travel on rekisteröitynyt vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi ja asettanut vakuuden Kuluttajavirastoon. S2E Travel on Kuluttajaviraston rekisterissä matkanvälittäjä eikä ole asettanut lainkaan vakuutta. Miksi näin on?

Kuluttajaviraston kanssa asiat ovat kunnossa. Travelin asioita hoitaminen ulkopuolinen taho, jonka vastuulla tämä on ollut. Mainitsemasi tilanne ei ole heikentänyt asiakkaiden asemaa.

[Jatkuu osassa 2.]

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Move ei lopeta "tuotteidensa" toimittamista vaikka niin asiakas vaatii ja joku "vastuuhenkilö" organisaatiosta niin lupaa. Olemme jo noin 6 kuukautta palauttaneet heidän lähettämänsä luontaistuotteet ja reklamoineet laskuja sekä maksuhuomautuksia. Aina vastauksena on tullut "Teidän ei tarvitse maksaa laskua nro... ...voitte pitää tuotteen tai palauttaa sen. Poistamme tietonne rekisteristämme, ettekä jatkossa saa enää tuotteitamme". Olemme kuluttajaneuvojan ohjeen mukaisesti tallettaneet laskut, maksuhuomautukset ja reklamaatiot sekä osan tuotteista "muovikassiin myöhempää tarvetta" varten. Moven toiminta on painostavaa, suorastaan ahdistelua. Nyt toimijaksi on muuttunut TMP Invest, koska Move Networksin nimi lienee lokaantunut...